Ar Imatrikulācijas aktu LLU atklāj jauno studiju gadu (FOTO) 8

Šogad  Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) jaunais studiju gads tika atklāts 6. septembrī, kad Jelgavas pils pagalmā pulcējās pirmā kursa studenti, mācībspēki, darbinieki un viesi, lai kopā atzīmētu jaunā studiju gada sākumu ar svinīgu ceremoniju un universitātei nozīmīgu tradīciju - Imatrikulācijas aktu. Šī tradīcija aizsākta 1971. gadā, un tās laikā jaunie studenti tiek uzņemti LLU studentu pulkā.  

Turpinot 2012. gadā aizsākto tradīciju - Akadēmiskā ceļa veidošanu,  par godu pirmā kursa studentiem gājēju celiņā  guldīta 30x30 cm liela bruģakmens plāksne ar gada skaitli. Akadēmiskais ceļš kalpo gan kā simbols izaicinājumiem un šķēršļiem ceļā uz augstāko izglītību, gan kā vieta, kur pēc gadiem satikties un salidojumos gremdēties atmiņu stāstos.

Foto: Ruslans Antropovs

Pievieno komentāru

Komentāri 8

nu nu

Rāviņš ar "tut kak tut".

pirms mēneša, 2021.09.06 14:59

Apinis

Zombijs.

pirms mēneša, 2021.09.06 16:16

20 gadu mēris

Pilsētas mēram tur arī vajadzētu būt klāt. Žēl gan, ka tur ir šis 20 gadu pilsētas mēris.

pirms mēneša, 2021.09.06 16:51

Resnais

pilsētā izaugsmei lēnām top andrim jauna autobusu afēra... bet par to jau zz neraksta!

pirms mēneša, 2021.09.09 21:45

Kas es esmu.

Kā top likums?
Saeima ir Latvijas Republikas likumdevējs. Tai vienīgajai no valsts institūcijām ir tiesības pieņemt likumus. Iesniegt likumprojektus izskatīšanai Saeimā var Valsts prezidents, Ministru kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā pieci deputāti, kā arī – Satversmē paredzētajos gadījumos un kārtībā – viena desmitā daļa vēlētāju.

pirms mēneša, 2021.09.07 06:58

Agronoms.

1920. gada 17. decembrī notiek biedrības dibināšanas sapulce, kurā piedalās 43 dalībnieki. Jauno biedrību vienojas nosaukt par LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS DARBINIEKU BIEDRĪBU. Sapulce ievēl pagaidu valdi. Valde savā pirmajā sēdē pienākumus sadala šādi: priekšsēdētājs doc. P. Lejiņš, viņa biedri - agr. A. Frīdbergs un agr. J. Bricis, sekretārs J. Teteris, kasieris agr. O. Plostiņš, mantzinis agr. E. Cinis un locekļi agr. V.Skubiņš, E.Bauers un J.Vītoliņš.
Pasaules vētras aizrāva svešumā vairākus simtus latviešu agronomu. Pateicoties pazīstamā agronoma un tautsaimnieka profesora Pētera Starca iniciatīvai 1952. gadā ASV nodibināja „Latviešu Agronomu biedrību ārzemēs”(LABA).

1955. gadā LABA sāka izdot žurnālu „Zeme un Tauta”. Kopš 1988. gada šo LAB žurnālu izdod Latvijā.

pirms mēneša, 2021.09.07 08:52

No centrālās bibliotēkas.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi - 17 mērķi, lai pārveidotu pasauli.

4. mērķis
Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas.
4.7 Līdz 2030. gadam nodrošināt, ka visi apmācāmie apgūst zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.
15. mērķis

Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.
15.b Piesaistīt ievērojamus resursus no visiem avotiem un visos līmeņos, lai finansētu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un nodrošinātu pietiekamus stimulus jaunattīstības valstīm veicināt šādu apsaimniekošanu, tostarp resursus mežu saglabāšanai un atjaunošanai.

pirms mēneša, 2021.09.08 07:13

Evolūcija.

Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (1979), Latvijā stājušās spēkā no 1992.gada 14.maija.

Pieņēmusi ANO Ģenerālā Asambleja 1979. gada 18. decembrī.
Stājusies spēkā 1981. gada 3. septembrī.

Šās Konvencijas dalībvalstis,
apliecinādamas, ka starptautiskā miera un drošības nostiprināšana, starptautiskā saspīlējuma mazināšana, visu valstu savstarpēja sadarbība neatkarīgi no to sociālajām un ekonomiskajām sistēmām, vispārēja un pilnīga atbruņošanās un it īpaši kodolatbruņošanās stingrā un efektīvā starptautiskā kontrolē, taisnīguma, vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma principu nostiprināšana valstu attiecībās, ārvalstu un koloniālajā kundzībā un ārvalstu okupācijā esošo tautu tiesību uz pašnoteikšanos un neatkarību realizēšana, kā arī valstu nacionālās suverenitātes un teritoriālās integritātes respektēšana vaicinās sociālo progresu un attīstību un tā rezultātā sekmēs vīriešu un sieviešu pilnīgas vienlīdzības sasniegšanu,

2. pants
Dalībvalstis nosoda diskrimināciju attiecībā uz sievietēm visās tās formās, vienojas nekavējoties ar visiem attiecīgajiem līdzkļiem realizēt diskriminācijas likvidēšanas politiku attiecībā uz sievietēm un šai nolūkā apņemas:
a) ietvert vīriešu un sieviešu līdztiesības principu savās nacionālajās konstitūcijās vai citos attiecīgajos likumdošanas aktos, ja tas vēl nav izdarīts, un nodrošināt ar likumu un citiem attiecīgajiem līdzekļiem šā principa praktisku īstenošanu;
b) veikt tur, kur tas nepieciešams, attiecīgos likumdošanas un citus pasākumus, ieskaitot sankcijas, kuri aizliedz jebkādu diskrimināciju attiecībā uz sievietēm;
c) nodibināt sieviešu tiesību juridisko aizsardzību uz vienāda pamata ar vīriešiem un nodrošināt ar kompetentu nacionālo tiesu un citu valsts iestāžu palīdzību sieviešu efektīvu aizstāvēšanu pret jebkuru diskriminācijas aktu;
d) atturēties no jebkādu diskriminācijas aktu vai darbību izdarīšanas attiecībā uz sievietēm un garantēt, ka valsts orgāni un iestādes rīkosies sasakaņā ar šo saistību;
e) veikt visus attiecīgos pasākumus, lai likvidētu diskrimināciju attiecībā uz sievietēm no jebkādas personas, organizācijas vai uzņēmuma puses;
f) veikt visus attiecīgos pasākumus, arī likumdošanas pasākumus, lai grozītu vai atceltu spēkā esošos likumus, lēmumus, paražas un praksi, kuri ir diskriminējoši attiecībā uz sievietēm;
g) atcelt visus savas krimināllikumdošanas noteikumus, kas ir diskriminējoši attiecībā uz sievietēm.

3. pants
Dalībvalstis veic visās jomās, it īpaši politiskajā, sociālajā, ekonomiskajā un kultūras jomā, visus attiecīgos pasākumus, arī likumdošanas pasākumus, sieviešu vispusīgas attīstības un progresa nodrošināšanai, lai garantētu viņām cilvēka tiesību un pamatbrīvību realizēšanu un izmantošanu, pamatojoties uz vienlīdzību ar vīriešiem.

pirms mēneša, 2021.09.10 08:04

Foto/Video

Uz zz.lv pilno versiju